Exit tax nie tak od razu

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodu z niezrealizowanych zysków. Nowe rozporządzenie to odpowiedź na zarzuty co do niezgodności polskich przepisów z wyrokami TSUE odnośnie exit tax. Obecne przepisy stanowią, że podatek musi zostać uiszczony w ciągu 7 dni, licząc od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wartość rynkowa przenoszonego majątku przekroczyła 4 mln zł.  Projekt rozporządzenia zmienia tą regulację. Obowiązek podatkowy powstanie również w terminie 7 dni, ale dopiero po miesiącu, w którym podatnik utraci w całości lub w części składnik majątku objęty tym podatkiem, jeżeli jego utrata nastąpi przed dniem 1 grudnia 2021 r. lub do dnia 31 grudnia 2021 r. w pozostałych przypadkach.

Jeżeli podatnik sprzeda tylko część składnika majątku – będzie obowiązany do zapłaty części podatku – odpowiadającej dochodowi z utraconego składnika majątku.

Przez utratę składnika majątku rozumie się zbycie składnika majątku, realizację praw wynikających z praw pochodnych lub pochodnych instrumentów finansowych lub inne zdarzenia, skutkujące utratą własności lub prawa do składnika majątku.