Przekształcasz spółkę cywilną lub spółkę jawną w spółkę z o.o.? – mamy przychylny wyrok NSA w kwestii wypłaty zysków

Przekształcasz spółkę cywilną lub spółkę jawną w spółkę z o.o.? Uważaj na wypłatę zysków wypracowanych w latach wcześniejszych.

Obserwujemy obecnie tendencję organów podatkowych do opodatkowywania zysków wypracowanych przed zmianą formy prawnej, a wypłacanych dopiero po przekształceniu.
Organy podatkowe są zdania, że w chwili ich wypłaty po stronie wspólników przekształconej spółki powstaje dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegający opodatkowaniu.
Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor KIS w interpretacji wydanej na rzecz naszego klienta. Sprawa znalazła swój finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który w wyroku z dnia 14 marca 2024 r., sygn. akt II FSK 808/21 przyznał nam rację i orzekł, że taka praktyka organów podatkowych jest niedopuszczalna i prowadzi w istocie do podwójnego opodatkowania.
Każde przekształcenie wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na konsekwencje podatkowe, zwłaszcza, że podejście organów podatkowych niestety nie jest dla podatników korzystne.

Temat przekształcenia warto poruszyć z doradcą podatkowym posiadającym doświadczenie w zakresie przekształceń. Zapraszamy więc do kontaktu.