Obowiązki w zakresie cen transferowych w przypadku transakcji związanych podwyższeniem kapitału w Spółce

Zdarzenia dotyczące kapitałów w Spółce bywają często pomijane przez podatników przy weryfikacji transakcji obowiązkowych do raportowania w zakresie cen transferowych.  Nie odpowiadają one potocznemu i powszechnemu rozumieniu słowa „transakcja” stąd też podatnicy niejednokrotnie przyjmując, iż jest to transakcja neutralna podatkowo dla Spółki, nie analizują również podniesienia kapitału jako zdarzenia implikującego obowiązki w zakresie cen transferowych. Podkreślić należy, iż zgodnie z przyjętą obecnie linią interpretacyjną transakcje takie podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu i to już po przekroczeniu progu 2 mln zł. Podatnicy mają również problem z określeniem momentu powstania obowiązku. Warto zaznaczyć, iż przepisy dotyczące cen transferowych nie regulują momentu powstania obowiązków dokumentacyjnych w przypadku transakcji podwyższenia kapitału. Tymczasem, zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 listopada 2021 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.351.2021.2.AR  „Progi dokumentacyjne ustalane są (…) dla transakcji dokonanych w danym roku obrotowym. Przy czym dla celów podatkowych istotna jest sama data dokonania transakcji (dokonanie wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego/objęcie udziałów) a nie moment kiedy podwyższenie kapitału zakładowego staje się prawnie skuteczna poprzez dokonanie stosownego wpisu do KRS.”

Podsumowując: w przypadku transakcji podwyższenia kapitału zakładowego, jeśli wpłaty przekroczyły próg 2 mln zł, podatnik ma obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, a także raportowania tej transakcji w deklaracji TPR. Ponadto transakcję tą należy wykazać w roku obrotowym, w którym miały miejsce przepływy pieniężne związane z transakcją kontrolowaną.