Podatek od nieruchomości – tablice reklamowe na wynajętym gruncie

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2019 r., sygn. akt II FSK 3286/17

NSA wydał niedawno wyrok, który przełamał utrwaloną już linię orzecznictwa w kwestii tablic reklamowych postawionych na wynajętym gruncie oraz podatnikowi obowiązanemu do uiszczenia podatku od nieruchomości z tego tytułu. Do tej pory sądy stały na stanowisku, że to właściciel budowli (tablicy reklamowej) jest podatnikiem podatku od nieruchomości. W świetle nowego wyroku:

,,Z uwagi na to, że tablice reklamowe są trwale związane z gruntem, do którego skarżąca ma tytuł posiadacza zależnego, ale właścicielami gruntu nie jest w żadnym przypadku ani Skarb Państwa ani jakakolwiek jednostka samorządu terytorialnego, lecz są to spółki prawa handlowego, skarżąca nie jest w tych przypadkach podatnikiem podatku od nieruchomości. Zgodnie z powyżej przedstawionymi zasadami, przymiot podatnika ma w tych przypadkach właściciel gruntu, na którym posadowiona jest wspomniana budowla.’’