Młodzi Ukraińcy bez PIT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 listopada 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.389.2019.1.MM

Zwolnienie z podatku dla młodych, którzy nie ukończyli 26 roku życia obejmuje również cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Oprócz ,,młodego’’ wieku konieczne jest również złożenie oświadczenia o posiadaniu centrum interesów życiowych w Polsce. Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji:

,,Wnioskodawca może nie pobierać podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów (do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, przy czym w obowiązującym roku podatkowym, tj. w 2019 r. limit ten wynosi 35 636,67 zł) osiągniętych przez pracowników z Ukrainy zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, którzy nie ukończyli 26 roku życia, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którzy złożyli oświadczenie o posiadaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów życiowych. Ponadto należy podkreślić, że ww. pracownicy nie muszą jednocześnie przebywać powyżej 183 dni w roku kalendarzowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.‘‘