Zmiana tytułu przelewu wystarczy, aby zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy

W wyroku z 22 lutego 2024 r. o sygn. II FSK 710/21 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż oświadczenie woli podatnika o wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym może być wyrażone w tytule przelewu bankowego.

 

Podatnik wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia skuteczności wyboru formy opodatkowania za poprzednie lata. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 18 czerwca 2024r. nr 0112-KDSL1-2.4011.200.2024.2.PSZ uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W przedmiotowej sprawie organ stwierdził, iż zatytułowanie przelewu środków „zaliczki na podatek dochodowy PIT-36L” nie stanowi oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o PIT i nie spełnia warunków zawartych w tym przepisie.

Podatnik zaskarżył interpretację indywidualną, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę. W uzasadnieniu stwierdził, że z definicji polecenia „przelewu środków” wynika, iż jest to jedna z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych, zatem przeznaczeniem przelewu bankowego jest wydaniem dostawcy usług płatniczych (bankowi) dyspozycji przekazania określonej kwoty z rachunku płatniczego/rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek płatniczy odbiorcy. Nie można więc uznać, aby taki „przelew bankowy” był pisemnym oświadczeniem, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o PIT.

Podatnik zaskarżył wyrok WSA w Szczecinie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie sąd przychylił się do jego stanowiska, powołując się na treść art. 60 Kodeksu cywilnego stanowiącego o tym, iż: „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)”.

Zdaniem NSA skuteczne jest złożenie oświadczenia woli o zmianie formy opodatkowania poprzez ujawnienie woli podatnika w tytule przelewu (dokładne oznaczenie na poczet, której formy opodatkowania dokonano wpłaty zaliczki).