Zbliża się koniec roku- dla wielu podatników zobowiązanych do opublikowania strategii podatkowej jest to ostateczny termin.

31 grudnia 2023 r. dla podmiotów zobowiązanych do opublikowania takich danych, jest ostatnim momentem na zamieszczenie informacji o strategii podatkowej oraz na poinformowanie o tym naczelnika US.  Na wywiązanie się z obowiązków zostało jedynie kilka dni, a w przypadku ich niedopełnienia, podatnik może zapłacić nawet ćwierć miliona kary. 

Informacja o strategii podatkowej powinna zostać zamieszczona na stronie podatnika lub podmiotu powiązanego w terminie zależnym od przyjętego roku podatkowego.  Podatnik w terminie publikacji wiadomości zobowiązany jest również do powiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której opublikowano strategię.

Kogo dotyczy obowiązek publikacji?

Art. 27b. Ustawy CIT wskazuje dwie grupy podmiotów obowiązanych do złożenia takiej informacji, są to:

  • podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na osiągnięty przychód,
  • inni podatnicy, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczone na złote.

Przeliczenie na PLN powinno nastąpić według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku kalendarzowego. Jeśli w kolejnych latach podatnicy ci osiągną przychody poniżej kwoty 50 mln EUR, nie będą oni zobligowani do publikowania informacji. Również podatnicy wybierający opodatkowanie ryczałtem (tzw. estońskim CIT)  nie musza publikować informacji o strategii podatkowej.

Kto musi udostępnić strategie do końca roku kalendarzowego?

Dane należy opublikować do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczy. Dlatego podatnicy którzy nie postanowili inaczej i za rok podatkowy przyjęli kalendarzowy, zmuszeni są udostępnić do dnia 31 grudnia 2023 r. informację o strategii podatkowej za rok 2022.

Co powinna zawierać strategia podatkowa?

W udostępnianych informacjach za rok podatkowy podatnik powinien umieścić dane o stosowanych procesach i procedurach podatkowych oraz wiadomości m.in. o:

  • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
  • złożonych wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej czy wiążącej informacji stawkowej;
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi;
  • planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych itd.

Czego podatnik nie powinien zamieszczać?

W informacji o strategii podatkowej nie wyjawia się danych i informacji objętych tajemnica handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Jako kancelaria prawna specjalizująca się w prawie podatkowym deklarujemy pomoc w dopełnieniu obowiązków związanych z publikacją informacji o strategii podatkowej. W razie pytań zachęcamy do kontaktu mail: biuro@dbopolska.pl Tel.  533 454 699 lub 732 666 306.