Udzielenie pożyczki pieniężnej a VAT i PCC

Udzielanie pożyczek pieniężnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi może budzić pewne wątpliwości na gruncie VAT i PCC. Czy taka czynność podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z najnowszą interpretacją podatkową czynność udzielenia pożyczki pieniężnej:

– podlega opodatkowaniu VAT

Przekazanie środków pieniężnych (a zatem wartości o charakterze niematerialnym) na rzecz pożyczkobiorcy, na określony okres czasu, za ustalonym wynagrodzeniem (oprocentowaniem), uzyskiwanym w ustalonych okresach rozliczeniowych, stanowi wykorzystywanie tych środków w sposób ciągły i w celach zarobkowych. Nie ma znaczenia przy tym fakt, iż następuje to poza dotychczasowym przedmiotem działalności gospodarczej pożyczkodawcy – działanie to należy identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny podmiotu, a więc pożyczkodawcę należy uznać za podatnika podatku VAT.

Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku VAT spełnia zatem przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy.

– jest zwolniona z podatku VAT

Mimo, że udzielenie pożyczki jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, to mieści się ona w zakresie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, a zatem jest ona zwolniona z podatku VAT.

– nie podlega opodatkowaniu PCC

Skoro czynność udzielenia pożyczki jest czynnością zwolnioną z podatku VAT, to podmiot na którym, w świetle art. 4 pkt 7 ustawy o PCC spoczywa obowiązek podatkowy w tym podatku, nie jest obowiązany do jego zapłaty. W świetle art. 2 pkt 4 lit b) ustawy o PCC nie podlegają bowiem podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 czerwca 2022 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.297.2022.2.AM