Polski Ład 2.0

Dnia 13 czerwca 2022 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zwaną popularnie Polski Ład 2.0, która zawiera kolejne rewolucyjne zmiany przepisów podatkowych.

Jedną z najważniejszych modyfikacji będzie obniżenie stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej z dotychczasowych 17% na 12%. Obniżka dotyczy zarówno osób uzyskujących  dochodów z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie, jak i przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej. Jej konsekwencją jest również obniżka kwoty zmniejszającej podatek z 5 100 zł do 3 600 zł. Co istotne, przedmiotowa zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2022 r., ale będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Obniżce z 17% na 12% ulegnie również zryczałtowana stawka podatku od tzw. drobnych zleceń.

W związku z obniżeniem stawki podatku dochodowego ustawodawca dał również możliwość zmiany formy opodatkowania na opodatkowanie według skali w trakcie bieżącego roku podatkowego podatnikom, którzy uzyskują dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podmioty, które na początku roku wybrały podatek liniowy jako formę opodatkowania będą mogły zmienić swoją decyzję składając odpowiednie zeznanie roczne za rok 2022. Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową będzie natomiast możliwa:

  • na pół roku, gdy podatnik w okresie od 1 lipca 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r. złoży oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania dla przychodów osiągniętych od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
  • na cały rok 2022, gdy podatnik złoży w ustawowym terminie odpowiednie zeznanie roczne za rok 2022.

W/w nowelizacja zlikwiduje również obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. tzw. ulgę dla klasy średniej, która była szeroko krytykowana głównie ze względu na skomplikowany algorytm wykorzystywany do jej wyliczenia. Nadal będzie jednak istniała pewna możliwość skorzystania z tej preferencji, ponieważ na organie podatkowym ciążył będzie obowiązek obliczenia tzw. hipotetycznego podatku, który uwzględniać będzie ulgę dla klasy średniej i jeśli okaże się, że podatnik stracił na likwidacji ulgi będzie mu przysługiwało prawo do żądania zwrotu kwoty różnicy.

Omawiana nowelizacja częściowo złagodzi również negatywne skutki zniesionej pierwszą wersja Polskiego Ładu możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Modyfikacje dotyczyć będą jedynie przedsiębiorców opodatkowanych liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową. Przedstawiciele pierwszej z wymienionych grup będą mogli odliczyć od dochodu składki zapłacone na ubezpieczenie zdrowotne do maksymalnej wysokości 8 700 zł rocznie, przy czym kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji. Podatnicy opodatkowani ryczałtem odliczą od uzyskanego przychodu 50% zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podmioty korzystające z karty podatkowej będą natomiast mogły obniżyć podatek o 19 % zapłaconych składek.

Wraz z wejściem w życie omawianej ustawy zlikwidowana zostanie również wprowadzona 1 stycznia 2022 r. możliwość odliczenia 1 500 zł przysługująca samotnym rodzicom. W jej miejsce wróci obowiązujący wcześniej sposób wspólnego rozliczania samotnych rodziców z dzieckiem. Oznacza to, że w takim przypadku podatek będzie określany w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, przy czym do dochodów takich nie będą zaliczane dochody (przychody) opodatkowane w sposób zryczałtowany.

Istotną zmianą będzie również zniesienie obowiązku podwójnego liczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad obowiązujących w 2021 r. oraz wedle nowych zasad.

Od lipca zacznie obowiązywać też wiele nowych preferencji dla rodziców, opiekunów i dzieci. Przykładowo zwiększona zostanie kwota, jaką może zarabiać dziecko bez utraty przez rodziców preferencji podatkowych. Zostanie ona zwiększona do wysokości 12-krotności kwoty renty socjalnej i po zmianach w 2022 roku wyniesie 16 061,28 zł. Dodatkowo, do dochodu rodziców nie będą doliczane renty rodzinne małoletnich dzieci.

Nowelizacja rozszerzy również katalog zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych. Preferencje takie jak tzw. zerowy pit dla młodych, zwolnienie dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów oraz ulga na powrót poszerzone zostaną o przychody uzyskiwane z tytuły zasiłku macierzyńskiego.

Nowe przepisy ujednolicą także terminy składania zeznań podatkowych: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT36-L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, i PIT-39, które będą składane od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Inna będzie również wysokość kwoty, o którą  można pomniejszy podstawę opodatkowania w związku z zapłaceniem składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych. Wzrośnie ona z 300 zł do 500 zł.

W podpisanej przez Prezydenta ustawie znalazła się również uwzględniona przez Sejm poprawka Senatu, zgodnie z którą od 1 stycznia 2023 r. na organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego będzie można przekazać 1,5% podatku należnego, zamiast dotychczasowego 1%.

Od nowego roku podatkowego nowością będzie również możliwość uwzględniania kwoty wolnej od podatku przez kilku płatników jednocześnie. Obecnie osoba, która uzyskuje przychody ze stosunku pracy na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy może korzystać z kwoty wolnej u jednego płatnika. Po nowelizacji, podatnik będzie mógł wybrać maksymalnie trzech takich płatników. Zgodnie z nowymi zasadami, przysługująca podatnikowi możliwość pomniejszenia kwoty zaliczki o maksymalnie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek będzie w pewnym sensie dzielona między płatników, tj. jeden płatnik będzie mógł pomniejszyć zaliczkę o 1/12 omawianej kwoty, dwóch płatników o 1/24 każdy, a trzech płatników po 1/36 każdy.