Polityka cen transferowych- jakie są korzyści z posiadania dobrze przygotowanej polityki cen transferowych?

Polityka cen transferowych nie jest obligatoryjnym dokumentem wymaganym przez polskiego ustawodawcę, niemniej jednak dobrze przygotowana polityka cen transferowych jest dokumentem, który ogranicza ryzyko podatkowe w obszarze cen transferowych, reguluje zasady ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi i finalnie ułatwia i przyspiesza przygotowanie dokumentacji cen transferowych. Dobrze przygotowana polityka cen transferowych pozwala właściwie identyfikować transakcje kontrolowane, właściwie określić profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, a więc umożliwia właściwy dobór metody ustalania cen do transakcji. Stosowanie spójnych metod kalkulacji ceny ogranicza ryzyko związane z błędnym ustaleniem ceny, z błędnym rozliczaniem transakcji, a więc ogranicza ryzyko kwestionowania przez organy zasad ustalania cen bądź wysokości stosowanych cen transferowych. Dodatkowo polityka cen transferowych zwiększa transparentność rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, porządkuje obieg dokumentów w ramach grupy, zapewnia zgodność podejmowanych decyzji z przepisami, regulacjami w zakresie cen transferowych.

Polityka cen transferowych przygotowywana jest indywidualnie dla danego przedsiębiorstwa, dla danej grupy podmiotów powiązanych. Dostosowywana jest do potrzeb podmiotów powiązanych, do ich struktury, do rodzaju realizowanych transakcji, do skali działalności grupy, do specyfikacji rynku. Przygotowywana jest najczęściej dla transakcji stanowiących podstawową działalność podmiotów powiązanych oraz dla transakcji szczególnie narażonych na kontrole, które są obecnie w obszarze zainteresowań urzędów (opłaty licencyjne, pożyczki, poręczenia i gwarancje, usługi wewnątrzgrupowe, usługi niskiej wartości dodanej).

Przygotowanie polityki cen transferowych na ogół jest procesem czasochłonnym. Złożoność prac zależy od złożoności grupy podmiotów powiązanych i realizowanych transakcji. Im grupa podmiotów jest liczniejsza i im więcej identyfikowanych jest transakcji kontrolowanych w ramach grupy tym rośnie złożoność i pracochłonność prac. Stąd podatnicy decydują się na zlecenie prac wyspecjalizowanym podmiotom z zakresu cen transferowych.

Nasz zespół specjalistów oferuje opracowanie, przygotowanie kompleksowej polityki cen transferowych dostosowanej do potrzeb danego podatnika. Przygotowana przez nas polityka cen transferowych zawiera spójne zasady ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, zawiera zasady rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, które ograniczają ryzyko podatkowe w obszarze cen transferowych.

Podsumowując, polityka cen transferowych dotyczy transakcji przyszłych, określa zasady (ex ante), zawiera wytyczne co do warunków i zasad ustalania cen dla planowanych transakcji. Celem polityki cen transferowych jest wprowadzenie jednolitych, spójnych zasad rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, usprawnienie zachodzących procesów w ramach grupy oraz usprawnienie zasad rozliczeń w przyszłości. Dodatkowo polityka cen transferowych jest dokumentem ułatwiającym wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych i przyspieszającym przygotowanie dokumentacji cen transferowych.