Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://dbopolska.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

 

 

Regulamin strony internetowej www. dbopolska.pl

1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
6. Tryb postępowania reklamacyjnego
7. Własność intelektualna
8. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Strona dbopolska.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2 Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę dbopolska.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 3 Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę dbopolska.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 4 Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony dbopolska.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), 3 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE

1 FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie dbopolska.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą. 2 REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony. 3 USŁUGODAWCA – DBO Polska Sp. z o.o. , adres siedziby: ul. Władysława Broniewskiego 4 lok. 217, Białystok, 15-748, adres do doręczeń: ul. Władysława Broniewskiego 4 lok. 217, Białystok, 15-748 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000498427, NIP: 9662091549, REGON: 200837565, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5000,00, adres poczty elektronicznej: biuro@dbopolska.pl, tel.: +48 85 831 13 30. 4 USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. 5 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony. 6 NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1 Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 1 korzystanie z Formularza Kontaktowego, 2 korzystanie z Newslettera, 2 Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1 Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 2 Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 1 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę. 2 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. 3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 1 komputer z dostępem do Internetu, 2 dostęp do poczty elektronicznej, 3 przeglądarka internetowa, 4 włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 4 Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 5 Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 6 Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: 1 Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera). 2 Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kosacka.pl 3 Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 4 Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. 2 Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: 1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kosacka.pl 2 W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 3 Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 4 Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1 Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem dbopolska.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością dbopolska.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony dbopolska.pl, bez zgody Usługodawcy. 2 Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony dbopolska.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 2 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1 Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim. 2 W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka prywatności

(ostatnia zmiana 13 lipca 2018 r.)

 

Jeżeli korzystasz z naszych serwisów i usług i pozostawiasz swoje dane osobowe niniejsza informacji wyjaśni w jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe. Dbamy o to aby Twoje dane były bezpieczne i przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Korzystając z naszej strony internetowej lub naszych usług Twoje dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności konkretnego serwisu oraz w celu świadczenia oferowanych przez nas usług.

Wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych zależy od celu w jakim je zbieramy. Na przykład:

. Jeżeli korzystasz z usług świadczonych przez naszą Spółkę, tj. DBO Polska sp. z o. o., dalej zwaną „Spółką”, administratorem danych będzie ta spółka, która jest usługodawcą. Siedzibą spółki: DBO Polska sp. z o. o. jest 15-792 Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok. 217.
. Jeżeli pozostawiasz dane w celach: rekrutacyjnych, korzystania z oferowanych przez nas usług, otrzymywania zamówionych przez siebie informacji marketingowych, otrzymywania newslettera będą one przetwarzane przez Spółkę, z której działalnością związane będą  przekazywane dane. Właścicielem strony internetowej www.dbopolska.pl i Administratorem pozostawianym na niej danych osobowych jest DBO Polska sp.  z o.o.

W zależności od celu, w jakim Twoje dane są przetwarzane, nasze Spółki mają właściwe podstawy prawne przetwarzania Twoich danych, na przykład:
gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie i w celu realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723) – na podstawie art. 96 ww. ustawy. Spółki nasze nie zbierają w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład dla celów rekrutacji.  Ponadto przetwarzanie danych wrażliwych może mieć również miejsce, gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f RODO). Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DBO Polska nie ujawnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności lub w celu realizacji zgłoszeń użytkowników serwisu, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.
DBO Polska może w określonych przypadkach ujawnić informacje na temat użytkowników pracownikom lub współpracownikom naszych Spółek, bądź też w – formie powierzenia ich przetwarzania – może je ujawnić firmom zewnętrznym lub dostawcom usług działającym w naszym imieniu, aby zrealizować zgłoszenia użytkowników.

  Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej DBO Polska podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże DBO Polska może wymagać przesłania określonych danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług lub wydarzeń. Użytkownik może zostać także zapytany przez DBO Polska, czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, na co dany użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak newsletter, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, przesyłając stosowną informację do Spółki będącej usługodawcą.

 

PAŃSTWA UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli użytkownik dostarcza nam swoje dane osobowe, w większości przypadków ma do nich odpowiedni dostęp, dzięki czemu może je modyfikować lub poprawiać wszelkie ewentualne błędy w nich zawarte. Użytkownik może również przesłać na adres biuro@dbopolska.pl prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, w związku z czym DBO Polska podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.
Użytkownik powinien pamiętać, o prawach, jakie mu przysługują w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, o których mowa w RODO, tj.:

prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych), prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić od Ciebie przedstawienie dodatkowego oświadczenia, prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie ,lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś, prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

DBO Polska stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe.  Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki DBO Polska w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym są one niezbędne do realizacji usługi zamówionej przez użytkownika, są one niezbędne do realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub polityk, regulacji bądź innych wymagań obowiązujących w naszych Spółkach, lub do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń DBO Polska i użytkownika. Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności (a zwłaszcza celu), w jakich dane osobowe użytkownika zostały zebrane.

ZMIANY W POLITYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DBO Polska może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki ochrony danych osobowych. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy dane osobowe użytkowników. DBO Polska dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników. Jeśli mają Państwo pytania lub komentarze dotyczące sposobu administrowania danymi osobowymi użytkowników, prosimy o kontakt pod adresem biuro@dbopolska.pl.

CZYM SĄ PLIKI „COOKIES”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW „COOKIES”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

JAKICH PLIKÓW „COOKIES” UŻYWAMY?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

CZY PLIKI „COOKIES” ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

USUWANIE PLIKÓW „COOKIES”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.