☛ Czym są ceny transferowe?


Ceny transferowe określane również jako ceny transakcyjne, dotyczą one cen stosowanych w transakcjach między podmiotami powiązanymi. Powiązania mogą przyjmować formy osobowe, rodzinne oraz kapitałowe. Do cen transferowych zaliczane są również ceny w transakcjach z podmiotem mającym swoją siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – tzw. „raju podatkowym”.

NASZA OFERTA


Ceny transferowe

Dokumentacja local file

Dokumentacja master file

Benchmark

Obsługa transakcji

Polityka cen transferowych

Oferujemy:

profesjonalne doradztwo w każdym rodzaju operacji oraz w pełnym zakresie identyfikacja oraz analiza otrzymanych dokumentów dotyczących transakcji pod względem ryzyka podatkowego
przygotowanie  najkorzystniejszych warunków współpracysporządzenie dokumentacji zgodnie z przepisami podatkowymi
analizę rynkową zawartych transakcjiweryfikacje dokumentacji cen transferowych otrzymanej od   Klienta pod względem przepisów podatkowych oraz wskazanie istniejących zagrożeń wynikającej z jej niepoprawnego sporządzenia
pomoc w określeniu obowiązku i stopnia sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Kogo dotyczy obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Local file – dokumentacja lokalna do sporządzenia której są zobowiązani przedsiębiorcy, zawierający transakcję z podmiotem powiązanym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza  w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

  1. 10.000.000 zł- w przypadku transakcji towarowej,
  2. 10.000.000 zł – w przypadku transakcji finansowej,
  3. 2.000.000 zł- w przypadku transakcji usługowej,
  4. 2.000.000 zł- w przypadku innych transakcji,

Dokumentacja w zakresie podstawowym zawiera w szczególności funkcje podmiotów uczestniczących w transakcji, zaangażowane aktywa, ponoszone ryzyka oraz koszty, opis strategii gospodarczej strony, oczekiwane korzyści z zawarcia transakcji między podmiotami, określenie metody i sposobu kalkulacji zysku oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,  jak również dane finansowe podatnika. Zgodnie z nowymi przepisami w skład dokumentacji lokalnej wchodzi również analiza porównawcza (benchmark).

Master file – dokumentacja grupowa, preferowana głównie dla dużych podmiotów, konsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną. Obowiązek dotyczy grupy podmiotów, których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200.000.000 zł lub jej równowartość. Dokumentacja master file zawiera strategię organizacyjną grupy, opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych stosowanych przez grupę, opis przedmiotu i zakresu działalności grupy, opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych przez grupę wartości niematerialnych, opis sytuacji finansowej między podmiotami tworzącymi grupę.

Transakcje z podmiotami z rajów podatkowych- Podmioty zawierające transakcje z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową również zobowiązane są do sporządzenia dokumentacji lokalnej. W przypadku transakcji z tzw. rajami podatkowymi limit transakcji wynosi 100.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Polityka cen transferowych

Obecnie, z uwagi na duże zainteresowanie organów podatkowych sferą związaną z transakcjami z podmiotami powiązanymi, kluczową kwestią może okazać się ustalenie przejrzystych zasad zarządzania transakcjami tego rodzaju w przedsiębiorstwie. Wdrożenie polityki cen transferowych nie tylko pozwoli na zachowanie spójnych metod kalkulacji, uporządkowanie kwestii związanych z rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi, ale także ograniczy pracochłonność przygotowywania dokumentacji podatkowych, usprawni poszukiwanie danych do analiz porównawczych, a także umożliwi rzetelne przedstawienie rynkowości stosowanych cen i warunków rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanym.

Nasze specjalizacje


◼︎ Branży budowlanej, w tym zajmujące się budową dróg i autostrad,
wznoszeniem budynków oraz wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych,
instalacji elektrycznych, podmioty działające w ramach umów konsorcjum
◼︎Branża odzieżowa – handel i produkcja odzieżą
◼︎Branży mleczarskiej, w tym zajmujące się produkcją lub dystrybucją nabiału◼︎Znaki towarowe
◼︎Branży mięsnej – w tym handel mięsem surowym, bydłem i wędlinami◼︎Restrukturyzacja działalności
◼︎Branży spożywczej, w tym przedsiębiorstwa działające w oparciu o umowy
franczyzowe, handel artykułami spożywczymi, owocami i warzywami
◼︎Branży logistyczno-transportowej
◼︎Branży węglowej◼︎Branży tartacznej i podłogowej
◼︎Branży produkcji wyrobów z betonu◼︎Branży medycznej
◼︎Branży produkcyjnej, w tym zajmujące się produkcją opakowań, maszyn i
urządzeń, wyrobów poliuretanowych, mebli, paneli podłogowych, komponentów
do sprzętów AGD
◼︎Branży celnej
◼︎branże rolnicze – handel i produkcja jajami, kurczętami i transakcje powiązane,
transakcje związane z biogazowniami, produkcją roślinną
◼︎Branży handlu obwoźnego paliwem
◼︎Branży handlu obwoźnego paliwem◼︎T transakcje leasingu, poręczeń, pożyczek itp.
◼︎Sprzedaż i zakup maszyn rolniczych, najem maszyn rolniczych, usługi serwisowe
maszyn rolniczych
◼︎Transakcje z rajami podatkowymi
◼︎Branże dotyczące sprzedaży chemii budowlanej◼︎Branża kolejowa