Tarcza dla pogranicza

Na początku października bieżącego roku Sejm przyjął długo wyczekiwaną ustawę, która tworzyć ma ramy prawne dla tzw. „tarczy dla pogranicza”, czyli programu pomocowego dla przedsiębiorców z obszarów leżących przy granicy Polski z Białorusią, na których od września 2021 r. do czerwca 2022 r. obowiązywał czasowy zakaz przebywania.

Początkowo, na obszarach przygranicznych od 2 września 2021 r. przez 90 dni obowiązywał stan wyjątkowy i związany z nim zakaz przebywania. Stosownie do postanowień Konstytucji RP, został on jednak zniesiony z końcem listopada 2021 r. Jednak, z uwagi na nadal trwający kryzys migracyjny, rząd, na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, zdecydował o zachowaniu zakazu przebywania w sferze nadgranicznej. Stan ten utrzymywał się do czerwca bieżącego roku i spowodował znaczne utrudnienia w działalności przedsiębiorców z tego obszaru.

Zgoda Komisji Europejskiej coraz bliżej

Ustawodawca, dostrzegając problemy podmiotów strefy przygranicznej, jesienią 2021 r. uchwalił ustawę o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, która została stosownie znowelizowania po przedłużeniu zakazu przebywania. Omawiana rekompensata stanowiła jednak pomoc de minimis i zgodnie z Rozporządzeniem 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. maksymalna jej kwota, przypadająca na jednego beneficjenta, wynosi 200 tys. euro w przeciągu trzech lat. Limit ten okazał się przeszkodą dla wielu podmiotów.

W związku z powyższym zaistniała potrzeba stworzenia nowego programu wsparcia, którym ma być właśnie „tarcza dla pogranicza”. Z uwagi jednak na fakt, że również ta forma to pomoc de minimis, do jej wprowadzenia potrzebna jest notyfikacja Komisji Europejskiej. Polega ona na oficjalnym przekazaniu organowi wykonawczemu UE projektu wsparcia wraz z niezbędnymi dla oceny zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym. Komisja, po otrzymaniu kompletu informacji i dokumentów, podejmuje decyzję w przedmiocie akceptacji takiego programu.

Z przekazywanych przez rząd informacji wynika, że rozmowy z Komisją Europejską są już w finalnej fazie i zgoda na nowy program wsparcia jest coraz bliżej.

Beneficjenci „tarczy dla pogranicza”

Z założenia, program pomocowy kierowany jest do przedsiębiorców działających na obszarach przygranicznych części województwa podlaskiego oraz województwa lubelskiego, które obejmują łącznie 183 miejscowości położone w 8 powiatach: siemiatyckim, hajnowskim, białostockim, sokólskim, augustowskim, sejneńskim, włodawskim oraz bialskim.

Dokładne zasady funkcjonowania programu nie są jeszcze znane, ale wydaje się, że będą one tożsame z tymi związanymi z wypłatą poprzednich rekompensat finansowych w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego jesienią zeszłego roku i obejmą ten sam krąg beneficjentów.

Zasady uzyskania wsparcia

Przed wejściem w życie ustawy nie jest pewne jak dokładnie wyglądać będą warunki uzyskania pomocy finansowej. Z dotychczasowych informacji wynika jednak, że we wniosku o wsparcie znaleźć się musi oznaczenie przedsiębiorcy, informacje o jego siedzibie oraz o wysokości wnioskowanego wsparcia wraz z numerem konta do wpłaty. Dodatkowo, potrzebne będą dokumenty potwierdzające poniesioną stratę oraz oświadczenie przedsiębiorcy wymagane do ustalenia możliwości objęcia pomocą.

O udzieleniu wsparcia decydował będzie wojewoda. Organ administracji rządowej będzie miał 30 dni od dnia złożenia wniosku na wydanie ostatecznej i prawomocnej decyzji w sprawie wsparcia finansowego. Zostanie on również uprawniony do weryfikacji złożonego wniosku i przeprowadzenia w tym celu kontroli lub jej zlecenia. Następnie kopie wydanych decyzji wojewodowie przekazywać będą w ciągu 7 dni do Polskiego Funduszu Rozwoju, który w terminie kolejnych 7 dni wypłacał będzie wsparcie.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej – nowe obowiązki

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który zawiera zbiór danych i wskaźników energetycznych danego budynku lub jego części określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Katalog podmiotów zobowiązanych do posiadania świadectw oraz sytuacje w których następuje ich przekazanie reguluje ustawa o charakterystyce energetycznej. Od kwietnia 2023 roku, wskutek wejścia w życie nowelizacji ww. ustawy, rozszerzony zostanie zakres obowiązków związanych ze sporządzaniem, pozyskiwaniem oraz przekazywaniem świadectw charakterystyki energetycznej.

Przekazanie świadectwa u notariusza

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej, posiadanie świadectwa wymagane jest gdy budynek lub część budynku:

 • zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • będzie wynajmowany.

Nowelizacja nie zmienia powyższego wymogu, jednakże modyfikuje obowiązki w zakresie procedury przekazywania świadectw. W przypadku umów sprzedaży nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, znowelizowane przepisy ustawy przewidują obowiązek przedstawienia świadectwa w chwili sporządzenia aktu notarialnego. Zaznaczyć należy także, że notariusz zobowiązany zostanie do odnotowywania w akcie notarialnym przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej, zaś w przypadku jego nieprzekazania, notariusz będzie miał obowiązek pouczenia zbywcy.

Odpowiedzialność podmiotów sporządzających świadectwo

Nowelizacja zakłada zawieranie w treści świadectwa, oprócz aktualnie wymaganych ustawą informacji także oświadczenia osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Wskazać należy, że oświadczenie to składane będzie się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Rozszerzony katalog kar

Podkreślenia wymaga także niezwykle istotna zmiana w postaci rozszerzenia katalogu zdarzeń podlegających karze. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej, przewiduje sankcje wobec sporządzającego świadectwo za sporządzenie go niezgodnie z wymogami wskazanymi w art. 4 ust. 3 ustawy. Ponadto, ukarane zostaną także podmioty nie wywiązujące się z przewidzianych ustawą obowiązków w zakresie przekazywania świadectw nabywcom oraz najemcom budynku.

Pozostałe zmiany

Świadectwo charakterystyki energetycznej, co do zasady jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Ponadto, wskazania wymaga także, iż nowelizacja w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej obejmie także przepisy prawa budowlanego. Po jej wejściu w życie, do art. 57 prawa budowlanego, zostanie dodany pkt 6a, w myśl którego do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, co spowoduje powstanie nowego obowiązku zarówno w stosunku do deweloperów jak i inwestorów prywatnych.

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Podsumowując właściciele m.in. mieszkań czy też domów jednorodzinnych, powinni pamiętać o obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dopiero w momencie gdy planują sprzedaż bądź wynajem posiadanego budynku lub jego części.

Inaczej będzie jednak w odniesieniu do nowopowstałych obiektów budowlanych, w tym wskazanych powyżej domów jednorodzinnych, gdyż wówczas posiadanie świadectwa przez inwestora będzie obowiązkowe w każdej sytuacji (jak już wyżej wskazano – w momencie zakończenia budowy lub w chwili wystąpienia o udzielenie pozwolenia na użytkowanie), niezależnie od faktu czy budynek będzie w przyszłości wynajmowany czy też sprzedany.

W celu uzyskania świadectwa, należy odnaleźć podmiot zajmujący się usługami audytu, mający uprawnienia do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej. Przed dokonaniem wyboru firmy świadczącej tego typu usługi, warto zweryfikować jej rzetelność poprzez sprawdzenie czy figuruje ona w wykazie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Z dostępnych danych wynika, że na chwilę obecną cena uzyskania świadectwa oscyluje w granicach 400-1000zł. Należy jednak mieć na uwadze, że po wejściu w życie nowelizacji, koszty te mogą znacząco wzrosnąć – z uwagi na powiększenie grona podmiotów zainteresowanych zdobyciem świadectwa. W przypadku planowanego w przyszłości wynajmu bądź sprzedaży nieruchomości, warto zatem rozważyć uzyskanie świadectwa już teraz, gdyż jak wskazuje treść nowelizacji, świadectwa uzyskane przed dniem wejścia jej w życie zachowują ważność przez okres na jaki zostały wystawione.

Zmiany w podatku Belki. Kto skorzysta, a kto straci? Wyjaśniamy!

Zmiany w podatku od zysków kapitałowych. Według założeń Ministerstwa Finansów, zyski do 10 tysięcy złotych rocznie miałyby być z niego zwolnione, a powyżej tej kwoty – byłyby opodatkowane stawką 20 procent. Obecnie w tzw. podatku Belki stawka wynosi 19 proc.

Na ten moment założenia zmian są procedowane i poddawane analizom i wyliczeniom. Wysokość kwoty wolnej od podatku (10 tys.) miałaby obejmować zyski zarówno z odsetek na lokatach, rachunkach bankowych, giełdy, dywidend i odsetek/dyskonta z obligacji.

Jak donosi PAP Biznes, zaproponowane zmiany będą korzystne dla ponad 90 proc. podatników. Natomiast dla tych, którzy osiągną roczny zysk w wysokości 200 tys. zł nie odczują nowego rozwiązania, proponowanego przez Ministerstwo Finansów. Na zmianach mogą natomiast stracić ci, których zyski z inwestycji przekroczą poziom 200 tys. zł rocznie.

Nowe rozwiązania wejdą jeszcze w tej kadencji Sejmu

„Według wstępnych wyliczeń, struktura przychodów z podatku od zysków kapitałowych jest dzisiaj taka, że prawdopodobnie wystarczy podwyżka dla najbogatszych podatników o 1 pp. do 20 proc. z 19 proc., aby w pełni zrekompensować kwotę wolną w wysokości około 10 tys. zł. Wymaga to jednak jeszcze dokładnego przeliczenia” – informuje PAP Biznes.  Nowe rozwiązania mają być jeszcze konsultowane z m.in. przedstawicielami sektora bankowego oraz  Związkiem Banków Polskich.

Zmiany w ustawie są związane z realizacją Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Ministerstwo Finansów chce, aby nowe przepisy weszły jeszcze w tej kadencji Sejmu, by wszystkie strony mogły przygotować się do zmian.

Co to jest „Podatek Belki”?

Podatek od zysków kapitałowych  czyli tzw. „Podatek Belki” oficjalnie funkcjonuje w naszym kraju od 2002 roku. Przez pierwsze dwa lata funkcjonowania był on obowiązkowy dla zysków od depozytów bankowych. Z założenia wynosił on 20% i pobierany był tylko od oszczędności w bankach. Po dwóch latach obniżono podatek do 19%, ale objęto nim także zyski pochodzące z inwestycji w papiery wartościowe, czyli tzw. dochody kapitałowe.

Podatek od posiadania psa wzrasta. Ile zapłacą posiadacze czworonogów

Wyższy podatek za psa. Od przyszłego roku właściciele czworonogów będą musieli zapłacić więcej niż dotychczas. Ile wyniesienie opłata? Wyjaśniamy!

Opłata od posiadania psów to podatek samorządowy, który zasila budżet gminy, a organem podatkowym w tym przypadku jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Rada gminy może wprowadzić taki podatek, przy czym opłata za posiadanie jednego psa nie może przekraczać kwoty ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministra Finansów. Czy zatem jesteśmy zmuszeni do opłacenia dodatkowej daniny za posiadanie czworonoga? Tu z pomocą przychodzi Biuletyn Informacji Publicznej danej gminy. Tu znajdziemy wszelkie informacje na temat podatku od posiadania psa.

Kto ma płacić podatek od psa?

Zgodnie z treścią art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31), opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Co ważne, opłata jest
pobierana od posiadacza psa, a nie jego właściciela. Ile zapłacimy za posiadanie psa w 2023 roku? Od przyszłego roku czeka nas wyższy podatek niż wcześniej. W 2021 opłata ta wynosiła bowiem
130,30 zł, zaś obecnie 135,00 zł. Wówczas wzrosła zatem o niecałe 5 zł.W 2023 r. podwyżka sięgnie ponad 15 zł i podatek od posiadania psa będzie wynosił 150,93 zł. Wynika to bowiem z kwoty
ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministra Finansów, bowiem gminy nie mogą samodzielnie ustanawiać wysokości danego podatku.

Gdzie należy uiścić opłatę za posiadanie psa i do kiedy?

W Biuletynie Informacji Publicznej znajdziemy również informację w jaki sposób można uiścić podatek od psa. Najczęściej można go zapłacić:

 • w kasie gminy
 • przelewem na jej konto
 • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta)

Podatek jest płacony co roku. O terminie zapłaty najczęściej decyduje rada gminy. Informację w tej sprawie powinniśmy znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.

Podatek Rolny. Kto powinien go opłacić? Sprawdź zasady!

Podatkowi rolnemu podlegają grunty, które są sklasyfikowane jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Kto powinien płacić tę daninę i na jakich zasadach? Sprawdź!

Podatek rolny to rodzaj daniny, którą państwo nakłada na gospodarstwa rolne od 1985 roku. Podstawą prawną jest ustawa z 15 listopada 1984 o podatku rolnym. Według ustawy, podatek ten powinni płacić:

 • właściciele gruntów rolnych – prawo własności do gruntów może być kupione, odziedziczone w spadku lub uzyskane w ramach darowizny,
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • posiadacze samoistni gruntów, zarządzający nimi bez prawa własności,
 • dzierżawiący grunty gospodarstw rolnych, które zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Kiedy grunt podlega podatkowi?

Zgodnie z zapisami ustawy, grunt może zostać uznany za użytek rolny i objęty opodatkowaniem, jeśli jest wykorzystywany do

 • uprawy materiału siewnego lub hodowlanego, materiału reprodukcyjnego lub szkółkarskiego, warzyw lub grzybów, owoców i sadownictwa,
 • hodowli zwierząt, w tym ptaków oraz owadów,
 • produkcji materiału zarodkowego zwierząt,
 • przemysłowej produkcji materiałów pochodzenia zwierzęcego,
 • działalności fermowej,
 • hodowli ryb.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Kiedy powstaje i wygasa podatek rolny?

Zgodnie zapisami ustawy, podatek rolny powstaje w z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po miesiącu powstania tytułu prawnego do gruntów lub po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie gruntów w posiadanie. Wygaśnięcie podatku następuje ostatniego dnia miesiąca, w którym przestaną istnieć okoliczności, które uzasadniały dotychczas taki obowiązek.

Ile wynosi stawka podatku rolnego?

Kwota podatku rolnego wynosi do 146,15 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych i do 292,30 zł za 1 hektar pozostałych gruntów. Dokładna kwota zostanie podana w decyzji. Każda gmina może obniżyć wysokość podatku na swoim terenie.

Kiedy się płaci podatek rolny?

Podatek rolny płaci się w czterech terminach i w czterech ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. Jeśli cały podatek jest mniejszy niż 100 zł, należy zapłać całość w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od wzbogacenia. Kiedy i jak trzeba go opłacić?

Kupiłeś samochód czy mieszkanie? Przygotuj się na kolejny wydatek. Będziesz musiał zapłacić podatek od wzbogacenia. Jaka to kwota i kiedy trzeba ją uiścić?

Podatek od wzbogacenia to jeden z podatków od czynności cywilnoprawnych. Jeśli kupujesz samochód, dom czy działkę, za którą płacisz określoną sumę, musisz zapłacić dodatkową opłatę do urzędu skarbowego. Według przepisów, podatek od wzbogacenia się należy zapłacić w ciągu 14 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży np. auta czy nieruchomości. Dotyczy to w dużej mierze najemcy, a nie sprzedającego.

Czym jest podatek od wzbogacenia?

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest opłatą, którą musi ponieść każdy, kto przy zawieraniu transakcji nie opłacił podatku VAT, stąd też nie dotyczy ona przedsiębiorców, którzy są jego płatnikami.

Opodatkowaniu podlegają nie tylko przedmioty, ale także pożyczki i darowizny. Stąd też z urzędu skarbowego możesz otrzymać wezwanie do zapłaty nie tylko podatku od czynności cywilno-prawnych, ale również podatku od spadków i darowizn. Wszystko jest uzależnione od tego, jaki sporządzono rodzaj umowy.

Podatek od wzbogacenia auta – ile wynosi?

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku auta może wynosić nawet 2 proc. wartości pojazdu. Urząd skarbowy, który pobiera tę opłatę musi jednak zweryfikować, czy cena samochodu na umowie jest zgodna z rzeczywistością. Jeśli jest zaniżona, podatek od wzbogacenia może być wyższy. To zabezpieczenie ze strony fiskusa, aby nie dochodziło do sytuacji, gdzie na umowie widnieje niższa wartość wyłącznie dlatego, że trzeba zapłacić 2 proc. od tej kwoty.  Urząd sprawdza kwotę pojazdy na podstawie profesjonalnych katalogów, gdzie znajdują się wszystkie modele pojazdów i marek, a ich ceny zależą od wielu czynników np. rocznika czy przebiegu.

Są jednak sytuacje, gdzie podatek od wzbogacenia będzie się zgadzać z rzeczywistą wartością pojazdu bo jest on np. po kolizji czy jego stan techniczny dalece odbiega od normy.

Ile wynosi podatek od wzbogacenia w przypadku nieruchomości?

Oprócz opłat związanych z zakupem nieruchomości (taksa notarialna, wkład własny w przypadku kredytu hipotecznego, założenie księgi wieczystej) dochodzi również podatek od czynności cywilnoprawnych. Mieszkanie, dom czy działka są opodatkowane wtedy, gdy zakup dotyczy rynku wtórnego. Zatem jeśli kupujemy mieszkanie od dewelopera, nie musimy opłacać podatku od wzbogacenia, bowiem w cenie nieruchomości jest już wliczony podatek VAT. Stawka podatku od nieruchomości wynosi 2 proc. czyli tyle samo, ile w przypadku zakupu auta.

Nie zapłacisz? Otrzymasz karę!

Uwaga! Jeśli nie opłacisz podatku, możesz otrzymać karę finansową. Kwoty są dość wysokie i wynoszą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.  Jeśli w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy kupna-sprzedaży nie zgłosisz zakupu w urzędzie skarbowym możesz zgłosić tzw. Czynny żal. To dokument, w którym uzasadniasz opóźnienie. Urząd skarbowy, a konkretniej naczelnik, może wtedy odpuścić karę za brak zapłaty za podatek od wzbogacenia.

Trwają konsultacje nad Slim VAT 3. Ma uprościć rozliczenie podatku

Rozpoczynają się konsultacje społeczne Slim VAT 3. To pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Jak będą wyglądać proponowane zmiany? Szczegóły poniżej!

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.  Projekt ma na celu zmiany w następujących obszarach:

  • poprawa płynności finansowej firm;
  • VAT w obrocie międzynarodowym
  • szerszy zakres zwolnień z VAT;
  • mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT;
  • prostsze fakturowanie i mniej obowiązków;
  • obniżanie sankcji VAT;
  • konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji.

Wśród zmian, jakie przewiduje pakiet jest definicja „małego podatnika VAT”. Obecnie obejmuje ona osoby, które uzyskały przychód roczny do 1,2 mln euro brutto. Po zmianach, limit ma się zwiększyć o 800 tys. brutto (2 mln euro brutto). Dzięki temu, więcej przedsiębiorców będzie miało możliwość kwartalnego rozliczenia VAT.

Jednym kontem za dwa podatki

Oprócz tego, zmienią się zasady korzystania z mechanizmu podzielnej płatności – „split payment”. Aktualnie przedsiębiorcy otrzymują płatność za fakturę, ale kwota podatku VAT trafia do odrębnego subrachunku bankowego, przeznaczonego do rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Z tego rachunku można opłacić wyłącznie podatek dochodowy, podatek od towarów i usług oraz składki ZUS. Nowa ustawa zakłada możliwość opłacenia z tego rachunku także podatek handlowy oraz cukrowy.

Sankcje za niezapłacony podatek

Ustawa zakłada również sankcje dotyczące nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. Obecne stawki bazują na 15, 20 i 30 proc. Stawkach. Projekt przewiduje ich zniesienie, a w zamian wprowadza elastyczne przedziały w wysokości do 15, do 20 oraz do 30 proc. Pozostaje natomiast sankcja w wysokości 100 proc. na rzecz niezapłaconego podatku.

Zmiany dotyczą również korygowania faktur w obcej walucie. Przedsiębiorca będzie miał obowiązek stosować przy korekcie taki sam kurs, co przy pierwotnym dokumencie.

Walka z „mafiami VAT” w e-commerce

Oprócz tego, konsultacje obejmie też dyskusja na temat nowych narzędzi, mających na celu zwalczanie oszustw VAT w obszarze e-commerce. Ma to na celu wprowadzenie obowiązków dla dostawców usług płatniczych (m.in. banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych), takich jak:

 • prowadzenie kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców płatności w odniesieniu do świadczonych transgranicznie usług płatniczych;
 • przechowywanie ewidencji przez okres 3 lat;
 • udostępnianie ewidencji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

Nowa instytucja WIS

Zmiany zakładają również działanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). To nowa instytucja, która umożliwia podatnikowi potwierdzenie tego, jaką stawkę podatku VAT ma zastosować do transakcji, bez względu na to, jaki jest rodzaj świadczonych usług. Slim VAT wprowadza też możliwość wystąpienia o wydanie WIS w przypadku podatku akcyzowego. Zniesiona zostanie opłata za uzyskanie tej informacji (do tej pory było to 40 zł od każdego zapytania).

Koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie – na jakich zasadach?

Od jakiegoś czasu trwa dyskusja na temat możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych. Kto może z tego skorzystać i na jakich zasadach? Stanowisko SN nie pozostawia wątpliwości.

Na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z pr. aut. I praw pokrewnych lub rozporządzenia między nimi wynoszą 50 proc. uzyskanego przychodu. Dzięki temu zmniejsza się wysokość zaliczki na podatek dochodowy oraz sam PIT, a sama wysokość wynagrodzenia netto pracownika wzrasta. To korzystna dla twórców (również świadczących pracę na podstawie umowy o pracę) forma opodatkowania. Jednym z elementów bezpiecznego stosowania 50 proc. KUP jest kwestia metody wyliczania honorarium.

Kto może z tego skorzystać?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło mogą skorzystać z 50 proc. Kosztów uzyskania przychodu. Konieczne jest jednak wyodrębnienie honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika, gdyż podwyższone koszty uzyskania przychodu mogą być uwzględnione wyłącznie przy honorarium autorskim. Aby skorzystać z ulgi  umowa powinna wskazywać, że w ramach wynagrodzenia wyróżnia się część stanowiącą honorarium tzw. wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na pracodawcę lub zleceniodawcę praw autorskich do wytworzonych utworów. Oprócz tego ustalenie powinno być proporcjonalne do ilości czasu poświęconego przez wykonawcę na działalność twórczą w każdym miesiącu. Czy da się jednak ustalić wartość honorarium w dowolnej wysokości?

Umowa o pracę a minimalne wynagrodzenie

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, aby obliczyć wysokość wynagrodzenia i innych świadczeń przysługuje się pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia zaliczone do wynagrodzeń osobowych. Do nich nie zalicza się jednak wynagrodzeń z tytułu rozporządzenia przez pracowników prawami aut. do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy. To oznacza, że przychód objęty 50 proc. koszami uzyskania przychodu nie stanowi części wynagrodzenia, która składa się na wynagrodzenie minimalne. Stąd też, każdego miesiąca pracownik powinien pozostawić poza ulgą przynajmniej kwotę odpowiadającą temu wynagrodzeniu. W 2022 roku w przypadku pełnego etatu jest to wartość 3010 zł brutto za miesiąc pracy. Stanowisko takie potwierdza Sąd Najwyższy wskazując, że: „Do wynagrodzeń osobowych nie zalicza się wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy. Można więc generalnie stwierdzić, że pojęcie wynagrodzenia za pracę funkcjonujące w prawie pracy, w oparciu o przepisy kodeksu pracy, nie jest tożsame z wynagrodzeniem regulowanym na potrzeby ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynika więc z tego, że honoraria autorskie przysługujące pracownikowi z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworu, nie stanowią składnika wynagrodzenia w rozumieniu przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” Wyrok z dnia 18 października 2017 r, sygn. akt I PK 278/16.

Umowa zlecenie i ograniczenia

Inaczej jest to w przypadku umów zlecenie. Obowiązuje tam minimalna stawka godzinowa, która podobnie jak wynagrodzenie podlega specjalnej ochronie i ma na celu ochronę przed potrąceniami osób, które taką pracę wykonują. Minimalną stawkę godzinową również reguluje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a w 2022 r., wynosi ona 19,70 zł brutto. Jednak w przypadku tej formy współpracy nie odnosi się ona do wynagrodzeń osobistych, a więc stawka ta ma charakter głównie gwarancyjny i zapewnia zleceniobiorcy ochronę przed wyzyskiem. Oznacza to, że ulga może objąć nawet całe wynagrodzenie otrzymywane z tytułu takiej umowy. Wyjątkiem zostają jednak zlecenia do kwoty 200 zł, gdzie w ogóle nie ustala się kosztów w ogóle, a podatek liczy się od całego przychodu.

Umowa o dzieło to umowa rezultatu

Z kolei umowa o dzieło różni się od umową zlecenia tym, że jest umową rezultatu, a nie umową starannego działania. To oznacza, że celem jest konkretny wynik, a nie sam proces pracy twórczej. Wynagrodzenie z takiego tytułu nie jest zależne od czasu ani wysiłku, jaki twórca włożył w wytworzenie określonych przedmiotów lub utworów. To oznacza, że nie jest ona regulowana dla stosunków właściwych dla umowy o pracę czy umowy zlecenie, stąd tez pozostaje poza zakresem, umowy o minimalnym wynagrodzeniu i nie wchodzi w skład korzystania z 50 proc. przychodu.

Dorota Kosacka, doradca podatkowy w DBO Polska sp. z o.o. zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt istotny podatkowo, a mianowicie pierwotne i pochodne nabycie praw autorskich. Zastosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów możliwe jest tylko wówczas, gdy prawa autorskie przysługują pierwotnie pracownikowi, które następnie przenoszone są na pracodawcę. Zwłaszcza w przypadku twórców z branży IT dla możliwości skorzystania z 50 % kosztów uzyskania przychodów konieczne jest zatem prawidłowe skonstruowanie umów.

Dodatek węglowy – rozpoczął się termin składania wniosków

W dniu 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Wskazany akt prawny stanowić ma odpowiedź na rosnące ceny ogrzewania dotykające wielu polskich gospodarstw domowych.

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 % węgla kamiennego.

Gospodarstwem domowym w rozumieniu ustawy o podatku węglowym jest zarówno osoba fizyczna samotnie zamieszkującą i gospodarująca, a także gospodarstwo wieloosobowe. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. W przyznawaniu dodatku węglowego nie istnieje żadne kryterium dochodowe. Składać wnioski mogą więc zarówno osoby o niskich, średnich, ale i również wysokich dochodach. Istotne jest to, że oprócz zgłoszenia wniosku, konieczne jest dokonanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin na składanie deklaracji do CEEB minął 30 czerwca. W sytuacji braku zgłoszenia, dodatek węglowy nie zostanie wypłacony.

Wniosek o dodatek węglowy.

Zgodnie z art. 2 ust. 12 ustawy o dodatku węglowym wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Termin na składanie wniosków o wypłatę upływa 30 listopada 2022 roku. Zaznaczyć należy, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Wzór wniosku można pobrać tutaj.

Formularz jest ujednolicony dla całej Polski. Wnioski o dodatek węglowy rozpatrywane będą przez jednostki samorządu terytorialnego – t.j. wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta, w zależności od miejsca zamieszkania osoby wnioskującej. Istnieje możliwość złożenia wskazanego wyżej wniosku zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Właściwy organ przesyła informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Czy po otrzymaniu dodatku węglowego należy zapłacić podatek dochodowy?

Zgodnie z art. 52jc ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku dochodowego dodatek węglowy, o którym stanowi art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wobec powyższego, na otrzymującym świadczenie nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od wypłaconej na jego rzecz kwoty. Według rekomendacji resortu klimatu, który jest odpowiedzialny za wdrożenie dodatku węglowego, pieniądze wypłacone przez gminę wcale nie muszą być przeznaczane na zakup opału. Jedynymi warunkami otrzymania 3 tys. zł od państwa jest ogrzewanie domu paliwem stałym oraz zgłoszenie do CEEB źródła ogrzewania.

Podatek od konopi. Ile się należy? Sprawdzamy!

Produkty CBD biją rekordy popularności. Olejki, gumy do żucia, a nawet piwo z suszem konopnym cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Tymczasem Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić akcyzę na produkty, zawierające w sobie kannabinol.

Od jakiegoś czasu trwa dyskusja, czy produkty zawierające CBD powinny podlegać podatkowi akcyzowemu. Taką interpelację złożył senator Jacek Bury, który wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Legalizacji Marihuany chciał sprawdzić, czy susz konopny powinien podlegać dodatkowej opłacie. – Czy susz konopny produkowany z konopi włóknistej, zawierający żywicę CBD, a przeznaczony do waporyzacji (odparowywania oleju i inhalacji powstałą w ten sposób parą, nie będącą aerozolem), która nie stanowi spalania, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? – pytał w piśmie do Ministerstwa Finansów polityk.

Podatek a susz CBD – o co w tym chodzi?

W odpowiedzi na interpelację senatora, resort powołał się na ustawę o podatku akcyzowym w której stwierdził, że „opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają wyroby nowatorskie zawierające w składzie kannabidiol, np. mieszaniny zawierające tytoń lub susz tytoniowy, zawierające odrębny płyn do papierosów elektronicznych oraz inne wyroby tytoniowe, które dostarczają aerozol bez spalania mieszaniny”, zaznaczając jednak, że kiedy wyroby z CBD nadają się do palenia, bez dalszego przetwarzania przemysłowego, podlegają wyłącznie akcyzie. „Jako wyrobów tytoniowych nie traktuje się natomiast produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych” – informuje resort.

Ile wynosi podatek akcyzowy na produkty CBD do waporyzacji lub palenia?

Ustawa o podatku akcyzowym ma dwie główne pozycje, które odnoszą się w przypadków produktów innych niż tytoniowe. Są to papierosy i tytoń do palenia. Akcyza na susz konopny, przeznaczony do palenia także wchodzi w skład akcyzy i jest obliczana na podstawie ceny tytoniu lub papierosów. W przypadku suszu konopnego, z którego wykonano 20 papierosów, stawka podatkowa może wynosić około 747, 67 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk, co daje 75 gr podatku za jedną sztukę. W przypadku paczki ( 20 szt.) to około 15 zł. Inaczej wygląda to w przypadku suszu, gotowego do waporyzacji.

W tym przypadku podstawą opodatkowania jest ich ilość wyrażona w kilogramach (art. 99c ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym). Stawka podatkowa wynosi 155,79 zł za każdy 1 kg i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia (art. 99c ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym). Przeliczając, w przypadku jednego grama suszu CBD podatek akcyzowy wyniesie ok 35 gr. Natomiast w przypadku produkcji będzie to ok. 75 gr. To oznacza, że firmy, które do tej pory produkowały lub dystrybuowały susz mogą spodziewać się dodatkowych opłat na rzecz skarbówki.