Podatek od konopi. Ile się należy? Sprawdzamy!

Produkty CBD biją rekordy popularności. Olejki, gumy do żucia, a nawet piwo z suszem konopnym cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Tymczasem Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić akcyzę na produkty, zawierające w sobie kannabinol.

Od jakiegoś czasu trwa dyskusja, czy produkty zawierające CBD powinny podlegać podatkowi akcyzowemu. Taką interpelację złożył senator Jacek Bury, który wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Legalizacji Marihuany chciał sprawdzić, czy susz konopny powinien podlegać dodatkowej opłacie. – Czy susz konopny produkowany z konopi włóknistej, zawierający żywicę CBD, a przeznaczony do waporyzacji (odparowywania oleju i inhalacji powstałą w ten sposób parą, nie będącą aerozolem), która nie stanowi spalania, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? – pytał w piśmie do Ministerstwa Finansów polityk.

Podatek a susz CBD – o co w tym chodzi?

W odpowiedzi na interpelację senatora, resort powołał się na ustawę o podatku akcyzowym w której stwierdził, że „opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają wyroby nowatorskie zawierające w składzie kannabidiol, np. mieszaniny zawierające tytoń lub susz tytoniowy, zawierające odrębny płyn do papierosów elektronicznych oraz inne wyroby tytoniowe, które dostarczają aerozol bez spalania mieszaniny”, zaznaczając jednak, że kiedy wyroby z CBD nadają się do palenia, bez dalszego przetwarzania przemysłowego, podlegają wyłącznie akcyzie. „Jako wyrobów tytoniowych nie traktuje się natomiast produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych” – informuje resort.

Ile wynosi podatek akcyzowy na produkty CBD do waporyzacji lub palenia?

Ustawa o podatku akcyzowym ma dwie główne pozycje, które odnoszą się w przypadków produktów innych niż tytoniowe. Są to papierosy i tytoń do palenia. Akcyza na susz konopny, przeznaczony do palenia także wchodzi w skład akcyzy i jest obliczana na podstawie ceny tytoniu lub papierosów. W przypadku suszu konopnego, z którego wykonano 20 papierosów, stawka podatkowa może wynosić około 747, 67 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk, co daje 75 gr podatku za jedną sztukę. W przypadku paczki ( 20 szt.) to około 15 zł. Inaczej wygląda to w przypadku suszu, gotowego do waporyzacji.

W tym przypadku podstawą opodatkowania jest ich ilość wyrażona w kilogramach (art. 99c ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym). Stawka podatkowa wynosi 155,79 zł za każdy 1 kg i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia (art. 99c ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym). Przeliczając, w przypadku jednego grama suszu CBD podatek akcyzowy wyniesie ok 35 gr. Natomiast w przypadku produkcji będzie to ok. 75 gr. To oznacza, że firmy, które do tej pory produkowały lub dystrybuowały susz mogą spodziewać się dodatkowych opłat na rzecz skarbówki.

Prawa podatnika a kontrola organu podatkowego

Celem kontroli podatkowej jest ustalenie przez odpowiedni organ, czy podmiot kontrolowany wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie prawa podatkowego. Weryfikuje się m.in. wywiązanie z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej czy zapłaty podatku. Kontrola jest podejmowana z urzędu, najczęściej po przeprowadzeniu przez organ szczegółowej analizy podmiotu, jego powiązań, danych z jpk, składanych sprawozdań finansowych jak również sytuacji majątkowej.

Podstawowym prawem przedsiębiorcy jest ustanowienie pełnomocnika, którym może być profesjonalista, czyli doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, a także inna osoba, która dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych. Przedsiębiorca może skorzystać z pełnomocnictwa ogólnego, w którego zakresie mieści się reprezentowanie podatnika oraz podejmowanie w jego imieniu czynności podczas wszelkich postępowań podatkowych. Najczęściej stosuje się pełnomocnictwo szczególne, które polega na wyznaczeniu pełnomocnika na czas jednej, konkretnej kontroli podatkowej.

Kontrola podatkowa – jak długo może trwać?

Art. 282b ustawy Ordynacja podatkowa nakłada na organ podatkowy obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli na co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem. Wszczęcie jej szybciej wymaga zgody przedsiębiorcy. Organ podatkowy może rozpocząć kontrolę nie później niż 30 dni po doręczeniu zawiadomienia. Jeśli ten termin zostanie przekroczony – konieczne jest ponowne zawiadomienie. Kontrola następuje w ograniczonych ramach czasowych określonych w ustawie z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162). Z art. 55 ust. 1, wynika, że kontrola w ciągu jednego roku nie może co do zasady przekroczyć:

  • 12 dni roboczych – u mikroprzedsiębiorców,
  • 18 dni roboczych – u małych przedsiębiorców,
  • 24 dni roboczych – u średnich przedsiębiorców,
  • 48 dni roboczych – u pozostałych przedsiębiorców.

Wyrok NSA z 19 lutego 2020 r. (sygn. akt I FSK 2243/19) doprecyzowuje, że limit czasu trwania kontroli dotyczy kolejno następujących po sobie dni roboczych. W przepisach przewidzianych jest jednak szereg wyjątków, a więc podatnicy, zwłaszcza w sprawach podatkowych, powinni być przygotowaniu dla wielomiesięczne sprawdzanie ich rozliczeń podatkowych. W przypadkach wskazanych w art. 282c Ordynacji podatkowej organ podatkowy może przeprowadzić kontrolę bez uprzedniego zawiadamiania przedsiębiorcy. Kontrola kończy się w momencie doręczenia kontrolowanemu protokołu kontroli. Jeżeli kontrolowany ma wobec niego zastrzeżenia, w ciągu 14 dni przysługuje mu prawo do składania zastrzeżeń oraz przedstawienia dowodów potwierdzających rzetelność ksiąg, dokumentów i prawidłowość dokonanych rozliczeń podatkowych.

Jak podkreśla Dorota Kosacka, doradca podatkowy w DBO Polska sp. z o.o., złożenie wyczerpujących zastrzeżeń jest często istotnym elementem przesądzającym o dalszych działaniach organu podatkowego. Warto już na tym etapie, bądź nawet wcześniej, skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Prawo wglądu do akt

Zgodnie z art. 178 Ordynacji podatkowej podatnik jest uprawniony do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów i kopii przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń. Ma także prawo żądać wydania kopii akt sprawy, uwierzytelnionych odpisów akt sprawy albo uwierzytelnienia kopii akt sprawy. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Warto korzystać z tego prawa, aby mieć świadomość, jakie informacje na temat działalności podatnika gromadzi organ podatkowy i jaką tezę chce on udowodnić. Wgląd do akt daje możliwość, m.in. kontrolowania źródeł, z jakich organ pozyskuje dane na temat płatnika, np. od innych organów czy instytucji (również zagranicznych). Dysponując taką wiedzą, podatnik może uzupełnić materiał dowodowy na swoją korzyść oraz przygotować się do składania wyjaśnień.

Aktywne uczestnictwo w czynnościach – dlaczego warto?

Podatnicy często nie chcą ingerować w działania organu podatkowego, nie wykorzystując tym samym pełni swoich praw. Kontrolowany ma bowiem prawo do czynnego udziału w czynnościach podejmowanych przez organ, takich jak przesłuchanie świadka i zadawanie mu własnych pytań czy oględziny. Może również zgłaszać swoje uwagi do protokołu. Ponadto podatnik ma prawo do składania wyjaśnień czy przedstawiania dodatkowych dowodów jak również zgłaszania wniosków dowodowych.

Rząd wspiera roboty. Sprawdź, jak zdobyć na nie pieniądze

Rok 2022 to czas sporych zmian w podatkach. Od 1 stycznia przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na robotyzację. Co to oznacza i jak z niej skorzystać? Wyjaśniamy!

Sytuacja gospodarcza Polski budzi wiele niepokojów. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. był o 15,6% wyższy niż w ub. Roku. Galopująca inflacja i niepewna sytuacja gospodarcza spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom chcącym cyfryzować biznes.  Z pomocą przychodzą im jednak ulgi i dotacje.

Ulga na robotyzację – co to oznacza?

Jedną z nich jest ulga na robotyzację. Ma ona  na celu zachęcenie polskich przedsiębiorstw do unowocześnienia procesów produkcyjnych, promocji rozwoju robotyzacji przemysłowej i wsparcie transformacji cyfrowej. Choć ulga obowiązuje dopiero od 2022 roku, to będzie funkcjonować podobnie do obowiązującej już ulgi B+R. To oznacza, że podatnik prowadzący działalność produkcyjną i inwestujący w zakup nowoczesnych robotów ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania poniesionych w tym celu kosztów.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi mogą skorzystać zarówno płatnicy PIT, jak i CIT inwestujący w robotyzację. Sposób odliczania, bez różnicy w limitach ma przysługiwać wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od ich wielkości. I choć zgodnie z ostatnią nowelizacją ustaw, nie są planowane ograniczenia do konkretnych branż, to ulga w dużej mierze będzie kierowana do firm, specjalizujących się w produkcji przemysłowej. Ma ona być odpowiedzią na zapotrzebowanie firm w zakresie modernizacji zakładów produkcyjnych czy redukcję pracy manualnej w ramach automatyzacji.

Kosacka o uldze: Jest duże zainteresowanie

Jak podkreśla Dorota Kosacka, doradca podatkowy w DBO Polska sp. z o.o., wśród naszych klientów widać duże zainteresowanie tym preferencyjnym rozwiązaniem podatkowym. – Każda firma, w szczególności produkcyjna, powinna dokonać analizy planowanych inwestycji pod kątem możliwości skorzystania z ulgi na robotyzację. Jest ona ciekawym, nowym rozwiązaniem, obok ulgi B+R, ulgi na produkcję próbną i wprowadzenie nowego produktu na rynek oraz ulgi na zwiększenie przychodów ze sprzedaży – tłumaczy ekspert

Ile i na co?

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z ulgi będą mogli odliczyć 50 proc. kosztów, poniesionych w inwestycje w robotyzację.  Przykładowo, z 1 miliona zł zainwestowanego w robotyzację, podatnik będzie mógł odzyskać 95 000 zł tj. o taką kwotę mniejszy podatek zapłaci, jeśli rozlicza się wg stawki 19%.

Odliczenie w dużej mierze dotyczy:

  • zakupu lub leasingu finansowego nowych robotów i kobotów,
  • zakupu oprogramowania niezbędnego do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów, kobotów i innych środków trwałych z zakresu robotyzacji,
  • zakupu osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektów końcowych),
  • zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • kosztów szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

Ulga będzie obowiązywać przez 5 lat i będzie obejmować wydatki, które są poniesione od 2022 roku do 2026 roku.

Proces przekształcania spółek. Jak to wygląda w praktyce? Wyjaśniamy!

Przed omówieniem tytułowych skutków przekształcenia trzeba najpierw wyjaśnić czym jest samo przekształcenie spółki. Najprościej mówiąc, polega ono na zmianie formy prawnej spółki przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości podmiotowej większości praw i obowiązków jej przysługujących (np. zgromadzonego majątku, zawartych umów, pracowników, kontrahentów itp.).

Ogólna zasadą jest więc, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obwiązki spółki przekształcanej. Pozostaje w szczególności podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Podobnie brzmią reguły następstwa prawnego w przypadku przekształcania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową.

Jak wynika z w/w regulacji, rozważając kwestie związane z kontynuacją uprawnień wynikających ze zwolnień, koncesji czy ulg, pomimo ogólnej zasady zakładającej przejście tych uprawnień na spółkę przekształconą, każdorazowo należałoby jednak sprawdzić czy z treści ustawy lub decyzji nie wynika odmienne podejście do tego zagadnienia. Przykładowo, jak wynika z brzmienia ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, do zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie stosuje się przytoczonych wyżej przepisów w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową oraz spółki handlowej w inną spółkę prawa handlowego, chyba że spółka powstała w wyniku przekształcenia (przekształcona) spełnia warunki otrzymania takiego zezwolenia oraz nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające jego wydanie.

Co wolno przewoźnikowi, a co handlarzowi bronią?

Specyficznie wygląda również kontynuacja w przypadku zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowej na podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, licencji w zakresie przewozu osób czy licencji w zakresie pośrednictwa.  Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji odrębnie reguluje natomiast kwestie związane z przeniesieniem uprawnień wynikających z koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Szczególną regulację w zakresie omawianego zagadnienia prawnego przewiduje również ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Co należy pamiętać przy przekształcaniu spółki?

Przekształcając spółkę należy również pamiętać o podatkowych skutkach tego procesu. Ogólną zasadą jest, że osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej lub spółki kapitałowej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach podatkowe prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Przejmie więc ona np. prawa i obowiązki wynikające z decyzji w przedmiocie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych. Podobna zasada ma również zastosowanie do jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, z tym jednak wyjątkiem, że przechodzą na nią jedynie prawa przysługujące przedsiębiorcy, z wyłączeniem jednak tych, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Jeśli chodzi o zobowiązania to przekształcona spółka odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z przedsiębiorcą za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku przekształcania przedsiębiorcy przejście praw podatkowych odbywa się więc z mocy prawa, a przejęcie obowiązków na zasadzie odpowiedzialności osób trzecich.

Należy pamiętać, że przedstawiony powyżej katalog wyjątków ma charakter jedynie przykładowy. Omówione odstępstwa wynikają jedynie z ustaw. Ponownie warto podkreślić, że rozważając kwestie przejścia uprawnień należy zawsze sprawdzić czy z treści konkretnej ustawy bądź decyzji o udzieleniu danego zwolnienia, koncesji czy ulgi nie wynikają inne założenia.

Fundusze unijne, a przekształcanie spółki?

W kontekście skutków prawnych przekształcania spółek warto jeszcze poruszyć kwestie związane z korzystaniem z funduszy unijnych przez spółkę przekształcaną. Dofinansowanie unijne może stanowić istotne źródło wsparcia finansowego spółki, jednak skorzystanie z tych środków  czasami związane jest z obowiązkiem przestrzegania rygorystycznych warunków przewidzianych w umowie o dofinansowanie. Nierzadko w umowach tych znajdują się dodatkowe wymogi związane ze zmianą formy organizacyjnej spółki. Co do zasady, przekształcenie spółki, która jest beneficjentem funduszy unijnych nie jest zakazane, o ile nie spowoduje to zmiany celu dofinansowanego projektu lub istotnej zmiany statusu danego podmiotu (np. utraty wymaganego przy danym projekcie statusu MŚP). Takie przekształcenie może się jednak wiązać z obowiązkiem uzyskania zgody podmiotu przyznającego dofinansowanie lub obowiązkiem poinformowania o tej zmianie. Przed przekształceniem spółki korzystającej z dofinansowania warto więc sprawdzić czy z warunków pozyskania tych środków lub z umowy o dofinansowanie nie wynikają jakieś dodatkowe wymogi związane z przekształcaniem spółek.

Skutki przekształcania spółek nie rozciągają się jednak tylko na stosunki o charakterze administracyjnoprawnym, których dotyczyły omówione do tej pory zagadnienia. Z zasadą kontynuacji mamy również do czynienia w przypadku praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym. Spółka przekształcona staje się ich podmiotem szczególnie gdy wynikają one z praw rzeczowych i z zobowiązań. Z pewnością przejdzie na nią prawo własności nieruchomości przysługujące wcześniej spółce przekształcanej, w tym również prawo własności nieruchomości rolnej. Dodatkowo, jak wynika z orzecznictwa, po przekształceniu skuteczne pozostają wcześniej udzielone przez spółkę przekształcaną pełnomocnictwa (postanowienie SN z 30.06.2020 r., sygn. I CZ 15/20).